Transportnyheter

Presseinvitasjon 11. februar: Samferdselsministeren mottar utredning om E6 Fauske - Mørsvikbotn

Statens vegvesen har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet laget en utredning om hovedløsning for videre planlegging, utbedring og utbygging av E6 på den om lag 75 kilometer lange E6-strekningen Fauske – Mørsvikbotn i Nordland.

Ny utredning: Norsk oljevernberedskap – rustet for fremtiden?

- Regjeringen vil ha en solid og effektiv beredskap mot akutt forurensning. Forskning, produktutvikling og ny teknologi er helt nødvendig for at vi skal klare å utvikle beredskapen videre og være best mulig rustet når ulykken er ute. Vi er så heldige at vi allerede har sterke kunnskapsmiljøer og produsenter av oljevernutstyr som hevder seg skarpt internasjonalt. Regjeringen ønsker å bygge videre på disse kunnskapsmiljøene og styrke norsk oljevernindustri. 

Fleire reiser kollektivt til og frå arbeid

- I Oslo stod kollektivtransporten i 2013/14 for 42 prosent av alle reiser til og frå arbeid, ein auke på to prosentpoeng frå 2009. Tala er henta frå ei ny reisevaneundersøking som Transportøkonomisk institutt har gjennomført for Samferdselsdepartementet og dei statlege transportetatane. Kollektivtransporttilbodet er blitt markert forbetra dei siste åra. For heile landet sett under eitt er det 30 prosent som har et svært godt tilbod, det vil seie minst fire avgangar per time og mindre enn ein kilometer til nærmaste haldeplass. Dette er ein auke på fire prosentpoeng frå 2009, seier statssekretær John-Ragnar Aarset i Samferdseldepartementet.
RSS