Transportnyheter

Forslag til lovendring: Regjeringa vil styrkje kriseberedskapen i jernbanesektoren

- Det er viktig at samferdslesektoren har den naudsynte kriseberedskapen for å handtere og eventuelt redusere omfanget av ein krisesituasjon. På lik line med andre sektorar står samferdslesektoren overfor eit samansett trugselbilete som krev særskilte tiltak for sikring og kriseberedskap, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Veireform fremmet i statsråd: Mer effektiv og helhetlig veiutbygging

- Vi foreslår å organisere veisektoren bedre for å realisere flere veiprosjekter – bedre, raskere og billigere. Vi varsler også endringer i opplegget med bompenger, for å spare bilistene for penger ved å effektivisere bompengesektoren og redusere finanskostnadene. Denne regjeringen tenker nytt om hvordan store oppgaver best løses. Ulike prosjekter har ulike utfordringer. Det ligger til grunn når vi har vurdert hvilke prosjekter som passer i veiselskapet eller i Statens vegvesen. Sistnevnte vil fortsatt være den klart største og tyngste aktøren i veisektoren.

Invitasjon til pressetreff

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen inviterer til pressetreff fredag 17. april 2015 kl. 12.00 i forbindelse med stortingsmelding om reformer i veisektoren.
RSS